Συνοπτικές προτάσεις ομάδας εργασίας πρωτογενούς τομέα

Ομάδα εργασίας Πρωτογενούς τομέα – Μεταποίησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ   

1. Άμεση στελέχωση και λειτουργία Γραφείου στήριξης Πρωτογενούς τομέα στο Δήμο όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 /ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/Αρ. Φύλλου 87 / 7 Ιουνίου 2010) και  στελέχωση  υπηρεσίας με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό   .

  Το προαναφερόμενο  Γραφείο θα σταθεί αρωγός στους παραγωγούς , αλιείς και μεταποιητές  και   εκτός από τις Διοικητικές αρμοδιότητες ( π.χ. έκδοση αδειών ) θα έχει και τις παρακάτω ενδεικτικές αρμοδιότητες  

-Έρευνες/μελέτες  για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στην Πάρο.

-Έρευνα/μελέτη  για τεχνικές καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες του νησιού μας ,  για το ποιες μπορεί να είναι αυτές, και τι απόδοση θα έχουν.

– Ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

– Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων  μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.( π.χ. βιολογικές καλλιέργειες ) .

  Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών

– Την  εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για  βιοτεχνικούς μεταποιητικούς  σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων κ.α.

   Σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την τουριστική επιτροπή .

   Η διαχείριση βοσκοτόπων – Ενέργειες προσαρμογής  του ζωικού κεφαλαίου στα όρια της    

  βοσκοϊκανότητας του νησιού και των νησίδων πέριξ αυτού .

– Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

– Την κατάρτιση μελετών και τη σύνταξη  εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας  και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

– Την διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.

– Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.

 Παρακολούθηση και ενημέρωση  για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ  και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, το Ευρωπαϊκό  ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το  Ευρωπαϊκό ταμείο αλιείας . 

2. Δρομολόγηση μελετών και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στον πρωτογενή τομέα  και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή  εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ειδικότερα  θα προχωρήσουμε σε ενέργειες 

– Χωροθέτησης – κατασκευής νέων και συντήρησης των είδη υπαρχόντων φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα  . Αναγκαία επίσης είναι  η κατασκευή λιμνοδεξαμενής . Υπάρχουν είδη μελέτες που κρίνουν  κατάλληλη  κατασκευή από άποψη γεωμορφολογίας του εδάφους.

– Ενίσχυσης –εκσυγχρονισμού  των υποδομών που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του(ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις, άρδευση , δεξαμενές) σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ .

– Προώθησης από την Περιφέρεια και την κεντρική Διοίκηση  έργων επέκτασης , βελτίωσης  και αναβάθμισης  των δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς και παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

3. Ενέργειες για αναβάθμιση ρόλου  του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), καθώς και αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης .

Η αρδευόμενη γεωργική γη από το  δίκτυο του ΤΟΕΒ εντοπίζεται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού γύρω από τους οικισμούς  Νάουσας και Αμπελά. 

Επιβάλλεται σχεδιασμός έργων  εξοικονόμησης και βελτίωσης (π.χ. μαγνητική μέθοδος )του αρδευτικού νερού με έλεγχο των συστημάτων άρδευσης για  περιορισμό των απωλειών στα δίκτυα.

Νέα υδραυλικά έργα μικρών ταμιευτήρων (δεξαμενές όμβριων)  και επιλεγμένες χωροθετήσεις μικροφραγμάτων για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα . Ταυτόχρονα  στροφή σε λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες.

 

4. Εφαρμογή σχεδίου περαιτέρω διαχείρισης λυμάτων (δικτύων ΔΕΥΑΠ)

Στα πλαίσια  της διαχείρισης των λυμάτων στο νησί λειτουργούν τρεις βιολογικοί καθαρισμοί:

 Νάουσας  με δυναμικότητα 2640 m3/μέρα     – πραγματική παροχή 636 m3/μέρα (μ.ο.)

 Παροικίας  με δυναμικότητα 3640 m3/μέρα   – πραγματική παροχή 1033 m3/μέρα

 Μάρπησσας  με δυναμικότητα 865 m3/μέρα  – πραγματική παροχή 304 m3/μέρα

Προτείνουμε

Επανάκτηση επαναχρησιμοποίηση και εκμετάλλευση του παραγόμενου  αρδευτικού νερού και λυματολάσπης (λίπασμα) από τους ΒΙΟΚΑ κατόπιν επεξεργασίας  βελτίωσης  και δημιουργίας πέριξ αυτών νέων αρδευτικών δικτύων αυξάνοντας την αρδευόμενη γεωργική γη .

Με  έργα διάθεσης και μονάδες επεξεργασίας (αδρανοποίησης ) και κομποστοποίησης λυματολάσπης από ΒΙΟΚΑ . Δημιουργία φυτοχώματος και κομπόστ για εμπλουτισμό του εδάφους από επεξεργασία απορριμμάτων και από κλαδέματα .(χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ – θέσεις εργασίας – ανάπτυξη ) Η  ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ  με τη μακροχρόνια εμπειρία – γνώση και το δυναμικό, έμψυχο και υλικό ,που έχει στη διάθεση της θα είναι το αναπτυξιακό εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω. Άμεσες  ενέργειες ένταξης των ανωτέρω έργων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων.

Για τη διαχείριση των εκτός δικτύων ΔΕΥΑΠ λυμάτων  εξετάζεται η λύση των βιολογικών καθαρισμών και δεξαμενών όμβριων υδάτων σε οικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για επαναχρησιμοποίηση του νερού σε ποτίσματα κήπων κλπ..

5. Προώθηση ενεργειών 

1. προς την Πολιτεία

2. προς τους ιδιώτες κατευθύνοντας τους  :

α)  για σταδιακή ανασυγκρότησης  της  ζωικής παραγωγής.

β) για αύξηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας – Πιστοποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

γ) για την ανάπτυξη της Μελισσοκομίας

Κτηνοτροφία (παραγωγή – τυποποίηση – μεταποίηση ) 

Στην Πάρο θεωρούμε ότι  υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης μικρής δυναμικότητας (έως 10 ισοδύναμα ζώα )  ενεργειακά αυτόνομων   πτηνοκτηνοτροφικών   μονάδων στις περιοχές που  το ΓΠΣ ΠΑΡΟΥ το επιτρέπει με εξασφάλιση  των υγειονομικών κανονισμών και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων  ,βιολογικής εκτροφής και πρωτοπόρων μεθόδων όπως για παράδειγμα η παραγωγή μοσχαριών με Ω3 λιπαρά που είναι αποτέλεσμα φυσικής διατροφής με μια ομάδα φυτών που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Πάρο. Η διατροφή των ζώων περιέχει και βότανα της Παριανής φύσης (όπως ρίγανη, δυόσμο, βασιλικό κ.α.) .

Επίσης π.χ. μια περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή  βιολογικών κοτόπουλων/γαλόπουλων .

Ανάλογες επιχειρήσεις εκτροφής κουνελιών κλπ.

Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών,  καθορισμός του είδους και του  αριθμού των οικόσιτων ζώων και δημιουργία υποδομών.

Απαραίτητη είναι η σύνδεση και συμβολή της γεωργικής παραγωγής στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με την ενίσχυση της καλλιέργειας σανοδοτικών φυτών και ψυχανθών καθώς και η παραγωγή βιολογικών και ειδικών ζωοτροφών στην Πάρο .

 

Ειδικότερες δράσεις  και ενέργειες Δήμου για την εξασφάλιση προς τους κτηνοτρόφους

– Παροχής ενισχύσεων-κινήτρων για την παραγωγή περισσότερων κτηνοτροφικών φυτών από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων ζωοτροφών.

– Παροχής ενισχύσεων-κινήτρων για δημιουργία  μεσαίου μεγέθους αγελαδοτροφικών μονάδων 20-50 αγελάδων με σύγχρονα αρμεκτήρια και  σταυλικές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την υψηλή αποδοτικότητα και την παραγωγή προϊόντων  ποιότητας.

-Τακτοποίησης  αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσαρμογή στο χωροταξικό σχεδιασμό της Πάρου .

 

Γεωργία (παραγωγή – τυποποίηση – μεταποίηση )  

Γεωργική δραστηριότητα και Αρδευόμενη γεωργική γη

Σημαντική παράμετρο στο σχεδιασμό αποτελεί η διατήρηση των υφιστάμενων μεγεθών στη γεωργική γη , χωρίς  αλλαγές  χρήσης στις υφιστάμενες αγροτικές εκτάσεις. Προτεραιότητα στην διατήρηση της χρήσης γης έχουν οι αρδευόμενες εκτάσεις, η αμπελοκαλλιέργεια και οι παραδοσιακοί ελαιώνες.

Στοχεύουμε σε παραγωγή στις ζώνες που επιτρέπονται από το ΓΠΣ ΠΑΡΟΥ πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας . Καθιέρωση ενιαίων προτύπων και σημάτων ποιότητας . Εποχιακά κηπευτικά , πατάτες , όσπρια ,λάδι , σύκα κλπ βιολογικής ή ήπιας καλλιέργειας με χρήση κοπριάς , κομπόστ  , φυτόχωμα, λυματολάσπης και νερού των  ΒΙΟΚΑ ,χωρίς φυτοφάρμακα θα μπορούσαν να συνδυαστούν με το τουριστικό προϊόν  με την συμβολή πιστοποιημένων  καταστημάτων πώλησης και  εστίασης των προϊόντων αυτών , προσφέροντας σε όλους τους τομείς νέες προοπτικές ανάπτυξης . Καλλιέργειες μοναδικής Παριανής ποικιλίας κριθαριού , κάπαρης , αμυγδαλιάς , βυσινιάς,φραγκοσυκιάςκ.α. Καλλιέργειες αρωματικών φυτών και βοτάνων (δάφνη , φασκόμηλο , ρίγανη , μέντα , δίκταμο, θυμάρι , δεντρολίβανο κ.α. ) , φαρμακευτικών  φυτών και φυτών για συμπληρώματα διατροφής (ιπποφαές , αλόη, αρώνια  κ.α.)  με μονάδα επεξεργασίας  και τυποποίησης τους .Τυποποίηση βιολογικής καλλιέργειας ελιάς και λαδιού ,σύκων ,ροδιού , παραγώγων κρέατος, αλεύρων,   κ.α. Μονάδες αφυδάτωσης και αποξήρανσης φρούτων όπως σύκων ,δαμάσκηνων , βερίκοκων , πετιμέζικ.α.

 Και θα κατευθύνουμε προωθήσουμε – ενισχύσουμε δράσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας

-Ίδρυσης  ομάδων παραγωγών και ανάπτυξης  των συνεργατικών σχηματισμών.

-Ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας  .

– Καλλιέργειας  των αρωματικών ,φαρμακευτικών φυτών,  κλπ.

-Παραγωγής κηπευτικών λαχανικών και επέκταση ή εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων θερμοκηπιακών καλλιεργειών με σκοπό την αύξηση και την ποιότητα της παραγωγής και τη διάθεση των προϊόντων στην τοπική αγορά, ειδικά για τους μήνες της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί.

-Καλλιέργειας κηπευτικών λαχανικών στο νησί με ποικιλίες αυτοφυών φυτών και άγριων χόρτων ελάχιστης απαίτησης νερού (ντόπιες ποικιλίες η από τα γύρω νησιά ), αντοχής σε νερά αυξημένης αλατότητας και πρώιμης παραγωγής

– Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων με προώθηση π.χ.   των φωτοβολταϊκών σε περιοχές όπου δεν θίγεται το τοπίο για εξοικονόμηση ενέργεια στον αγροτικό τομέα

-Δημιουργίας  μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής-μεταποίησης αγροτικών προϊόντων διότι  μπορούν να δώσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα καταναλώνονται την τουριστική περίοδο. (π.χ. Ίδρυσης  τυποποιητηρίου ελαιόλαδου ,προϊόντα μελισσοκομίας, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, κατασκευή γλυκισμάτων με βάση τα φρούτα , τουρσιά κ.α.).

Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε  για την καλλιέργεια της ελιάς είναι:

– Ίδρυση ομάδων ελαιοπαραγωγών

– Επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας.

– Επέκταση της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής

– Διατήρηση της οικονομικής ενίσχυσης της ελαιοκαλλιέργειας .

– Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων με στόχο την παραγωγή βιολογικού λαδιού και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων

– Εξασφάλιση σταθερής ποιότητας και ασφάλειας τελικού προϊόντος κάτι που θα είναι εφικτό μέσω της τυποποίησης του ελαιολάδου

Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε  για την καλλιέργεια του αμπελιού – παραγωγή οίνου ( παράδοση στην καλλιέργεια και οινοποίηση )   είναι:

– Διατήρηση του γενετικού υλικού ντόπιων ποικιλιών και αξιολόγηση τους για παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας

– Μέτρα για τη διατήρηση αμπελώνων σε ζώνες παραδοσιακής καλλιέργειας για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ

– Μείωση του κόστους παραγωγής με βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών

– Συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης για τη διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας

– Οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες με στόχο τη συλλογική μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων τους .

– Προώθηση των ντόπιων οίνων στην τοπική αγορά (εστιατόρια, ξενοδοχεία)

– Προώθηση των οίνων της Πάρου με ενημέρωση των καταναλωτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

– Προώθηση της βιολογικής παραγωγής

Μελισσοκομία ( παραγωγή – τυποποίηση )  

Η μελισσοκομία στην Πάρο μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω και να μη περιοριστεί στη διάθεση μελιού αλλά και στην παραγωγή άλλων προϊόντων της μέλισσας.

Ειδικότερη δράση και ενέργειες Δήμου για την εξασφάλιση

-Αύξησης της παραγωγής μελιού σε συνδυασμό με την τυποποίησή του.

-Διασύνδεσης  του μελιού με τον τουρισμό. Προώθηση και διάθεση στις τουριστικές μονάδες των νησιών.

-Βελτίωσης  μελισσοχλωρίδας με ξηροθερμικά φυτά, που έχουν περίοδο άνθησης διαφορετική από αυτή του θυμαριού, ώστε να καλυφθεί η ανθοφορία όλης της χρονιάς (π.χ. φασκόμηλο, δενδρολίβανο, ρείκι, χαρουπιές, ευκαλύπτους) .

-Χωροταξικού  σχεδιασμού  και δημιουργία μελισσοκομικών ζωνών .

-Διατήρησης των ενισχύσεων που δίνονται στους μελισσοκόμους  για δενδροφυτεύσεις ( σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς χώρους ) με πρωτοβουλία των μελισσοκόμων .

– Προβολής  των ευεργετικών δράσεων του μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων (γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό) για ανάδειξη και προώθηση στην αγορά .

Το Γραφείο στήριξης πρωτογενούς τομέα του Δήμου θα σταθεί αρωγός σε κάθε αγρότη , κτηνοτρόφο , αλιέα σε όλα τα στάδια , από την πληροφόρηση έως και την υλοποίηση και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του .

6. Δημιουργία Δημοτικού φυτωρίου με στόχο την καταγραφή και διατήρηση της τοπικής χλωρίδας , τη συλλογή και διατήρηση ντόπιων σπόρων καθώς και την αναπαραγωγή κάθε είδους ενδημικών φυτών. 

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας (φυτών και ζώων) και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος όπου αυτό έχει υποβαθμιστεί. Η δημιουργία Δημοτικού  φυτωρίου με στόχο την καταγραφή – διατήρηση – αναπαραγωγή τοπικής χλωρίδας θα συμβάλει σε αυτό  .Ήδη έχει ξεκινήσει η συλλογή και ανταλλαγή ντόπιων σπόρων στην Πάρο με ατομικές πρωτοβουλίες .

7.Ανάπτυξη της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και την προστασία των παραγωγικών οικότοπων(θαλάσσια πάρκα).

Τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και Περιφέρειας μπορούν να παρθούν πρωτοβουλίες για:

Ανάθεση μελέτης για την καταγραφή των περιοχών αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών και των περιοχών συγκέντρωσης των «νεαρών» ατόμων.

Να αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί  πόροι σε ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση και προστασία των αποθεμάτων και ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας.

Ίδρυση και λειτουργία αλιευτικής αρχής ελέγχου  και στελέχωσή της με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Την οργάνωση και καλή συνεργασία αλιέων διαφορετικών εργαλείων.

Προγραμματισμό δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων  ενημέρωσης και κατάρτισης των αλιέων στη χρήση εκλεκτικότερων τρόπων αλιείας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, κλπ. Οι ίδιοι οι αλιείς πρέπει να  αποκτήσουν αλιευτική και περιβαλλοντική συνείδηση και να  προστατεύουν τους υδάτινους πόρους.

Σύσταση υπηρεσίας Αλιείας στελεχωμένης με επιστημονικό προσωπικό.

Επίσης άσκηση πίεσης στην Κεντρική Διοίκηση για :

-Να γίνει επιτέλους εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση της αλιευτικής νομοθεσίας.

-Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν στους αλιείς τα προστατευόμενα θηλαστικά, θα πρέπει η πολιτεία να αξιοποιήσει σχετικές ρυθμίσεις για την αποζημίωση τους για καταστροφές στα αλιευτικά τους εργαλεία. Επιπλέον, να ενισχυθούν οικονομικά οι αλιείς για την προμήθεια ηχοακουστικών σημάτων και κατάλληλων μέσων για την απώθηση των θηλαστικών.

-Άμεση δημιουργία μητρώου αλιέων.

-Άμεση δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών αλιέων .

-Να προχωρήσουν οι διαδικασίες θεσμοθέτησης του αλιευτικού τουρισμού.

-Να δοθούν κίνητρα για την είσοδο ηλικιακά νέων στην αλιεία.

Ειδικότερη δράση και ενέργειες Δήμου για :

– Εκσυγχρονισμού  αλιευτικού καταφυγίου π.χ. Νάουσας Πάρου .

– Κατασκευής  αλιευτικών καταφυγίων π.χ.  α) στην Αγκαιριά Πάρου (υπάρχει μελέτη ), στο λιμάνι Παροικιάς και στην περιοχή Αμπελάς ( απαιτείται μελέτη ).

– Κατασκευής καρνάγιου .

– Εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή τεχνητού υφάλου.

– Ανάπτυξης του Αλιευτικού Τουρισμού με τη φιλοξενία ατόμων – τα οποία δεν ανήκουν στο πλήρωμα του σκάφους – σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την αναψυχή, την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία.

– Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι) για την παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων.

 

8. Σύνδεση  Τουριστικού  προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα –  Παρουσίαση διατροφικού προτύπου 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λπ.)

Ο προσανατολισμός των φορέων το νησιού προς διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι σε δυναμική ανάπτυξης.

Η ενίσχυση και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προϊόντων του νησιού εκτιμούμε  ότι θα δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα  αγορά του τουρισμού. Θα προσανατολίσει την οικονομία του νησιού σε μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη προσθέτοντας στο μονόπλευρο μοντέλο της παραλίας και της διασκέδασης και άλλες μορφές τουρισμού που αποδεικνύονται προσφορότερες και πιο ήπιες για το οικοσύστημα του νησιού μας .

Στο  πλαίσιο αυτό μπορεί να ενταχθεί και η αλιευτική παράδοση του νησιού με προοπτική την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.

Ο γαστρονομικός τουρισμός επίσης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην Πάρο. Η προτυποποίηση των ντόπιων προϊόντων και η προώθηση αυτών  θα μπορέσει να αποτελέσει μοναδικό κίνητρο επίσκεψης στο νησί.

Προϊόντα που παράγονται και πιστοποιούνται εδώ και  μπορούν να στηρίξουν το διατροφικό πρότυπο του νησιού μας είναι

 Άγρια χόρτα – κρίταμος – γλιστρίδα( αντράκλα) – λιαστό γλυκό κρασί – όσπρια – ρεβίθια ξυλόφουρνου – ψάρια – αλιεύματα- λακέρδα – ασκούδες – κάπαρη – σούμα – κρασί – λάδι – τυριά  κ.α.   

Ο ποιοτικός τουρισμός και η προσέλκυση επισκεπτών σε περιόδους εκτός καλοκαιριού, θα μπορούσε να ενισχυθεί και από την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Τέτοιες δράσεις θα εξασφάλιζαν εκτός των άλλων και τη διατήρηση του παραδοσιακού, πλούσιου φυσικού και αγροτικού τοπίου του νησιού πράγμα που θα συντηρούσε την φήμη και την αξία του νησιού ως τόπου μοναδικής ομορφιάς και παράδοσης και που το καθιστά δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Ο αγροτουρισμός δεν είναι ανεπτυγμένος στο νησί αν και τουλάχιστον η παράδοση στην οινοποιία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση επισκεπτών. Η προσέλκυση επισκεπτών αποκλειστικά για δραστηριότητες αγροτουρισμού δεν είναι ακόμα δυνατή καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί την συντονισμένη οργάνωση του τουριστικού προϊόντος από τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο, παράγοντες πρωτογενή τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία.

Ο αγροτουρισμός αυτού του είδους θα απαιτούσε αρχικά τη μετατροπή κάποιων καλλιεργούμενων εκτάσεων και εγκαταστάσεων μεταποίησης σε επισκέψιμους χώρους ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.

Ειδικότερη δράση και ενέργειες Δήμου για την εξασφάλιση

– Ανάπτυξης και προώθηση δράσεων γαστρονομικού , και πολιτιστικού, τουρισμού , ως μέσο προώθησης της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες του νησιού.

– Προστασίας και ανάδειξης φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης αγροτουριστικών δράσεων.

– Βελτίωσης  της παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη δράσεων προώθησής τους με σκοπό την αξιοποίηση του αριθμού των επισκεπτών ως κύρια αγοραστική δύναμη.

 

(Π.χ. παραγωγή ντόπιας ποικιλίας κριθαριού και πιστοποίηση του – άλεσμα σε ανεμόμυλους – φούρνισμα παξιμαδιού , ψωμιού  σε ξυλόφουρνους – σύνδεση της όλης διαδικασίας με τον τουρισμό – τυποποίηση  και πώληση προϊόντος σε πιστοποιημένα καταστήματα διάθεσης Παριανών προϊόντων .)

9. Ενέργειες για ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών (κυρίως των παραγωγικών) και των ομάδων παραγωγών προς όφελος των αγροτών (παραγωγή, δημιουργία υποδομών, διαχείριση εισροών (ζωοτροφές, φάρμακα), τεχνική και επιστημονική στήριξη, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία, πληροφόρηση).

Προώθηση κάθε μέτρου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του δήμου για ίδρυση από ομάδες παραγωγών  μονάδων π.χ.  τυποποίησης ελαιολάδου και ελιάς βιολογικής καλλιέργειας , αποξήρανσης – συσκευασίας ξερών σύκων , επεξεργασίας αρωματικών φυτών , συσκευασίας γάλακτος, τεμαχισμού και επεξεργασίας   βιολογικού κρέατος , εμφιάλωσης νερού ,κρασιού  κ.α.

10. Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και προγραμμάτων τόνωσης και ανάπτυξης του Αγροτικού τομέα στη Πάρο και στήριξης νέων αγροτών (από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2014 – 2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης η χώρα μας θα λάβει 15 δις. Ευρώ για άμεσες ενισχύσεις παραγωγών και 3,72 δις. Ευρώ  για την αγροτική ανάπτυξη ).

 11. Προτεραιότητα στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ των απασχολούμενων στον πρωτογενή  τομέα .

Ειδικότερη δράση και ενέργειες Δήμου για την εξασφάλιση

1. Εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για τεχνικές καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της Πάρου  με ενημερωτικά σεμινάρια για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων.

2. Ενημέρωσης και η εκπαίδευσης των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα(φυτική και ζωική παραγωγή, βιολογικές καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής.

3. Ενημέρωσης  παραγωγών για τους τρόπους ανάπτυξης, διατήρησης και ενίσχυσης της αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής, με έμφαση στην ενίσχυση καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως θερμοκηπιακές, βιολογικές, καλλιέργειες φιλικές στο περιβάλλον ή αξιοποίηση τυχών αυτόχθονων φυτών π.χ. βότανα, αρωματικά φυτά κλπ.

4. Ενημέρωσης  και οικονομικής  ενίσχυσης  παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης προσπάθειας πιστοποίησης, τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων.

Οι  προαναφερόμενες αναπτυξιακές δράσεις στην Πάρο χρειάζονται αρωγό  την κεντρική διοίκηση με πολιτικές που στοχεύουν στην :

1.Συμπίεση του κόστους παραγωγής, με βελτίωση υποδομών (αρδευτικά, ηλεκτροδότηση, μεταφορές ,  οδοποιία κ.λπ.) και μείωση συντελεστών ΦΠΑ.Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως στις θερμοκηπιακές και κτηνοτροφικές μονάδες.

2.Στήριξη των μικροπαραγωγών αγροτών, των ομάδων παραγωγών και στήριξη οικογενειακών μονάδων παραγωγής παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων με Προγράμματα ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αξιοποίηση τοπικών πόρων και ανάπτυξη αγροτουριστικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.

3.Στήριξη της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς απευθείας στους καταναλωτές. Ίδρυση τοπικών αγορών αγροτών. Περιορισμός της ψαλίδας τιμών αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή (έλεγχος της αισχροκέρδειας των μεσαζόντων).

4.Ασφαλιστική κάλυψηόλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων (παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία) των αγροτών από έναν ασφαλιστικό φορέα, τον ΟΓΑ.

5.Εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση ιδίως των νέων αγροτών και ενίσχυση της επιχειρηματικής προσπάθειάς τους με γενναία κίνητρα.

Πάρος  Μάρτιος  2014

Σχόλια

top