Για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Πάρου.

Ο Δήμος έχει περιορισμένες αρμοδιότητες παρέμβασης στο Πρωτογενή Τομέα. Έχει όμως τη δυνατότητα έμμεσης στήριξης του, προωθώντας δράσεις σε εμπλεκόμενους φορείς αρμοδιότητας του.

Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να προωθήσει άμεσα τα παρακάτω:

1. Άμεση σύσταση και στελέχωση Γραφείου στήριξης Πρωτογενούς τομέα στο Δήμο με αρμοδιότητες :

 • Έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
 • Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
 • Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
 • Σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου, το Ευρωπαϊκό ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό ταμείο αλιείας . Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων.
 • Ενημέρωση παραγωγών για την ενίσχυση καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως θερμοκηπιακές, βιολογικές, καλλιέργειες φιλικές στο περιβάλλον ή αξιοποίηση τυχών αυτόχθονων φυτών π.χ. βότανα, αρωματικά φυτά κλπ.
 • Ενημέρωσης παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης προσπάθειας πιστοποίησης, τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων.

2. Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ειδικότερα:

 • Συντήρηση των είδη υπαρχόντων φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα (μερικής κατακράτησης των υδάτων η ανάσχεσης ) .
 • Ενίσχυση –εκσυγχρονισμός των υποδομών που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του.
 • Επέκταση , βελτίωση και αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς και παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
 • Άμεση επανάκτηση επαναχρησιμοποίηση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αρδευτικού νερού και λυματολάσπης (λίπασμα) από τους ΒΙΟΚΑ κατόπιν επεξεργασίας βελτίωσης και δημιουργίας πέριξ αυτών νέων αρδευτικών δικτύων αυξάνοντας την αρδευόμενη γεωργική γη .

3. Προώθηση ενεργειών για σταδιακή ανασυγκρότησης της ζωικής παραγωγής.

Για Αύξηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

 • Πιστοποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Για την ανάπτυξη της Μελισσοκομίας

Ανάπτυξη της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και την προστασία των παραγωγικών οικότοπων.

4. Δημιουργία Δημοτικού φυτωρίου με στόχο την καταγραφή και διατήρηση της τοπικής χλωρίδας , τη συλλογή και διατήρηση ντόπιων σπόρων καθώς και την αναπαραγωγή κάθε είδους ενδημικών φυτών.

Ανάπτυξη δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας (φυτών και ζώων) και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος όπου αυτό έχει υποβαθμιστεί.

5. Παρουσίαση Παριανού διατροφικού προτύπου – σύνδεση με το Τουριστικό προϊόν.

Τοπικά γεννήματα όπως άγρια χόρτα – κρίταμος – γλιστρίδα( αντράκλα) – λιαστό γλυκό κρασί – όσπρια – ρεβίθια ξυλόφουρνου – ψάρια – αλιεύματα- λακέρδα – ασκούδες – κάπαρη –παξιμάδι – τυριά –σούμα – ελαιόλαδο – κρασί κ.α. αποτελούν τη βάση διατροφής και τις διαιτητικές συνήθειές των Παριανών αιώνες πίσω που μαζί με ένα άλλο βασικό συστατικό αυτό της παρέας και της συντροφιάς στο τραπέζι αποτελούν το διατροφικό πολιτισμό μας . Αυτή τη διατροφική μας κληρονομιά μπορούμε να τη προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη του νησιού μας .

Ειδικότερη δράση

 • Ανάπτυξης και προώθησης δράσεων γαστρονομικού , και πολιτιστικού, τουρισμού , ως μέσο προώθησης της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες του νησιού.
 • Προστασίας και ανάδειξης φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης αγροτουριστικών δράσεων.
 • Βελτίωσης της παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη δράσεων προώθησής τους.
top